Wiadomości branżowe minrol

Integrowana produkcja 18.11.2011

Integrowana produkcja 18.11.2011 17 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 246, poz. 1473, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4

Integrowana produkcja
18.11.2011

17 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 246, poz. 1473, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.) integrowana produkcja jest dobrowolnym systemem gospodarowania, w którym producent prowadzi produkcję roślin z wykorzystaniem zrównoważonego postępu technicznego i biologicznego w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu, zwracając szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi. Integrowana produkcja umożliwia uzyskanie produktów rolnych o najwyższej wartości biologicznej i odżywczej, bezpiecznych dla zdrowia człowieka.

Rozporządzenie rozszerza katalog jednostek upoważnionych do wystawiania producentom rolnym ubiegającym się o certyfikat potwierdzający stosowanie integrowanej produkcji zaświadczenia o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin oraz metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. Nowymi jednostkami upoważnionymi w tym zakresie są: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, Eurocontrol Sp. z o.o. w Warszawie oraz Silliker Polska Sp. z o.o. w Warszawie. Jednocześnie Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach uzyskał możliwość wystawiania producentom rolnym zaświadczeń o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych najwyższych dopuszczalnych poziomów metali ciężkich, azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych.

Powyższa zmiana podyktowana jest zwiększeniem zainteresowania certyfikacją integrowanej produkcji wśród rolników.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy