Małopolska Wiadomości branżowe

Bank BG? na Agro Show

Od 24 do 27 wrze?nia Bank BG? b?dzie uczestniczy? w Mi?dzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW, która odb?dzie si? w Bednarach ko?o Poznania. To spotkanie jest najwa?niejszym wydarzeniem w bran?y techniki rolniczej i jedn? z najwi?kszych mi?dzynarodowych wystaw rolniczych w Europie.

– Podczas wystawy zaprezentujemy bogat? ofert? produktów i us?ug dla agrobiznesu – powiedzia?a Daria Oleszczuk  z-ca dyrektora departamentu  finansowania  agrobiznesu. B?dzie to równie? doskona?a okazja do spotka? z doradcami bankowymi, którzy ch?tnie odpowiedz? na pytania naszych obecnych i przysz?ych Klientów – doda?a Daria Oleszczuk  .


W tym roku na AGRO SHOW zaprezentuje si? ponad 600 wystawców, w tym ponad 80 firm z zagranicy, mi?dzy innymi z: Niemiec, Francji, W?och, Austrii, Holandii czy Ukrainy. W zesz?ym roku wystaw? zwiedzi?a imponuj?ca liczba, ponad 150 tysi?cy osób.

Zapraszamy do odwiedzania naszego stoiska nr 227.

hastagi na stronie:

#www wolowice pl

Similar Posts