Małopolska Wiadomości branżowe

Concordia b?dzie ubezpiecza? klientów agro Banku BG?

18 listopada br. zosta?a podpisana strategiczna umowa o wspó?pracy mi?dzy Bankiem BG? i Concordia Polska Towarzystwem Ubezpiecze? Wzajemnych.  Dzi?ki podpisanej umowie z Concordia Polska TUW oferta Banku BG? dla sektora agro zostanie

18 listopada br. zosta?a podpisana strategiczna umowa o wspó?pracy mi?dzy Bankiem BG? i Concordia Polska Towarzystwem Ubezpiecze? Wzajemnych.
 

Dzi?ki podpisanej umowie z Concordia Polska TUW oferta Banku BG? dla sektora agro zostanie rozszerzona o produkty ubezpieczeniowe ciesz?ce si? najwi?kszym zainteresowaniem w?ród rolników tj. ubezpieczenia obowi?zkowe, ubezpieczenia upraw z dop?atami z bud?etu pa?stwa, ubezpieczenia maszyn oraz ?rodków do produkcji, a tak?e osobowe i assistance. Nawi?zanie wspó?pracy z ekspertem w zakresie ubezpiecze? rolnych zapewni klientom Banku BG? kompleksowe i dopasowane do ich potrzeb rozwi?zania biznesowe.
 
– Pod wieloma wzgl?dami jeste?my liderem w obs?udze rynku agro. Chcemy jednak wci?? umacnia? nasz? pozycj? oferuj?c nowoczesne i co wa?ne kompleksowe us?ugi. Wierzymy, i? uzupe?nienie oferty o specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb klientów z tego segmentu istotnie przyczyni si? do budowy d?ugoterminowych relacji i dalszego umocnienia naszej pozycji na rynku – powiedzia? Witold Okarma, wiceprezes Zarz?du Banku BG?. Doda?, i? wspó?praca z Concordi? zapowiada si? bardzo interesuj?co. – Mamy podobne korzenie, operujemy na tych samych rynkach, a co najwa?niejsze mamy podobn? filozofi? i podej?cie do biznesu stawiaj?c na pierwszym miejscu potrzeby klienta, stabilny i d?ugoterminowy rozwój – podkre?la wiceprezes Banku BG?.


Concordia jest ubezpieczycielem, który dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu podj?? wyzwanie i osi?ga sukcesy w sferze ubezpiecze? dla rolnictwa, segmentu gminnego i samorz?dowego oraz bancassurance. Bank BG? jest z kolei partnerem pierwszego wyboru dla podmiotów z sektora rolno-spo?ywczego oferuj?c im unikaln? wiedz? eksperck? oraz nowoczesne us?ugi bankowe. Uzupe?nienie oferty o specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb klientów agro Banku BG? z pewno?ci? przyczyni si? do dalszego umocnienia banku na rynku.
 
– Rolnicy potrafi? bardzo umiej?tnie rozpozna? rzetelno?? zawodow? i w tej grupie nasza strategia solidnych ubezpiecze? zyskuje dobre przyj?cie. Wspólny projekt z Bankiem BG? jest z jednej strony tego potwierdzeniem, a z drugiej szans? na umocnienie naszych pozycji – powiedzia? Piotr Narloch, Prezes Zarz?du Concordia Polska TUW.


                                                                                                    ***
Bank BG? jest uniwersalnym bankiem komercyjnym. Specjalizuje si? w finansowaniu rolnictwa, gospodarki ?ywno?ciowej oraz infrastruktury regionalnej. Mocn? stron? Banku, jest zaanga?owanie w rozwój spo?eczno?ci lokalnych. Rozwijaj?c wspó?prac? ze swoimi partnerami spo?ecznymi, staje si? dla nich zaufanym i pewnym partnerem.


Celem strategicznym Banku jest wzmocnienie wiod?cej pozycji w sektorze rolno-spo?ywczym, dynamiczny rozwój sieci placówek oraz wzbogacanie oferty produktowej. Bank dysponuje sieci? blisko 360 placówek. Udost?pnia bezprowizyjnie 3 500 bankomatów w ca?ym kraju. Klienci Banku BG? maj? do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwi?zania bankowe.


                                                                                                   ***
Misj? Concordii jest wspó?praca z Partnerami oparta o jako??, solidno?? i kompetencje. Daje to podstawy do tworzenia godnej zaufania, specjalistycznej grupy ubezpieczeniowej, oferuj?cej produkty dla wymagaj?cego Klienta.
W ci?gu kilkunastu lat dzia?alno?ci przypis sk?adki zwi?kszy? si? kilkukrotnie osi?gaj?c w 2009 roku poziom blisko 200 mln z?. Potwierdzeniem zaufania Klientów, wysokiej jako?ci produktów i us?ug oferowanych przez Towarzystwo jest przyznanie licznych nagród i certyfikatów. Za pakiet ubezpiecze? dla rolnictwa – „Concordia Agro” przyznano certyfikat jako?ci „Najlepsze w Polsce” w Konsumenckim Konkursie Jako?ci. Concordia Polska TUW zdoby?a II miejsce w kategorii Ubezpieczenia Maj?tkowe w rankingu „Rzeczpospolitej“ na Najlepsz? Instytucj? Finansow? w 2008 roku.    

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy