Małopolska Wiadomości branżowe minrol

można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

Od 15 marca br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r.
15.03.2011
Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą, na jednym formularzu wniosku, ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (płatność ONW), a także płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).

Wypełniony wniosek wraz z materiałem graficznym należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja 2011 r. Jeśli wniosek złożony zostanie po dniu 16 maja 2011 roku, ale nie później niż do dnia 10 czerwca 2010 r., za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.

Zmiany do złożonego wniosku o przyznanie płatności, dotyczące sposobu użytkowania ziem lub systemu pomocowego w odniesieniu do poszczególnych działek, rolnicy mogą składać do dnia 31 maja.

Należy pamiętać, by przed złożeniem wniosku obowiązkowo zweryfikować, czy wszystkie dane zawarte we wstępnie wypełnionym wniosku przesłanym i wypełnionym przez ARiMR są poprawne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

Rolnicy, którzy występują po raz pierwszy o przyznanie płatności, mogą uzyskać formularz wniosku w biurze powiatowym bądź pobrać taki formularz wraz z instrukcją wypełniania ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem: www.arimr.gov.pl w zakładce: „Pobierz wnioski” (http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html).

Wraz z wnioskiem rolnik zobowiązany jest złożyć wypełnione i podpisane załączniki graficzne oraz inne wymagane dokumenty, w zależności od rodzaju płatności, o jakie rolnik się ubiega w danym roku. Wykaz wymaganych dokumentów, jakie rolnik zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie płatności zamieszczony jest na stronie internetowej ARiMR.
Zmiany w płatnościach bezpośrednich

* Wprowadzenie przepisów mających na celu uregulowanie zasad przyznawania płatności bezpośrednich, płatności uzupełniającej, wsparcia specjalnego, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, w sytuacji, gdy podmiotem wnioskującym o ich przyznanie był podmiot, który uległ rozwiązaniu, przekształceniu albo innemu zdarzeniu prawnemu skutkującemu następstwem prawnym.
* Ze wsparcia w ramach UPO wyłączone zostały uprawy orzecha włoskiego i leszczyny. Zmiana ta jest efektem dokonanego przeglądu funkcjonowania tego instrumentu.

Płatność rolnośrodowiskowa

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2011, w ramach którego deklarowane jest przyznanie płatności rolnośrodowiskowej wymaga złożenia odpowiedniej Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych (Deklaracji pakietów rolnośrodowiskowych w ramach PROW 2004 – 2006 lub w ramach PROW 2007 – 2013), których formularze udostępnione są na stronie internetowej ARiMR, w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji.

W programie rolnośrodowiskowym wprowadzono kilka zmian, które dotyczą m.in. rolnictwa ekologicznego i upraw sadowniczych, ekstensywnych trwałych użytków zielonych tylko na obszarach Natura 2000, ochrony zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, wyższych stawek w pakiecie 8. Ochrona gleb i wód na gruntach zagrożonych erozją.

W 2011 roku, po raz pierwszy od chwili wstąpienia do Unii Europejskiej, polscy rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności również za pomocą formularza wniosku dostępnego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Warunkiem złożenia wniosków o przyznanie płatności za pomocą ww. formularza, jest nadanie rolnikowi loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. W tym celu trzeba będzie złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszania lub siedzibę rolnika, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji, wypełniony formularz o nadanie loginu i kodu dostępu, który będzie udostępniony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.
Odnośniki do ustawy i rozporządzeń:

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.2011, Nr 54,poz. 278)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011054027801.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2011, Nr 48, poz 251)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011048025101.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. 2011, Nr 55, poz. 289).

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011055028901.pdf

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2011 r. nr 55, poz. 286)

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011055028601.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza (Dz. U. 2011, Nr 55, poz. 288).

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011055028801.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza (Dz. U. 2011, Nr 55, poz. 287).

http://dziennikustaw.gov.pl/D2011055028701.pdf

hastagi na stronie:

#dopłaty do lasu 2012 #jak wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie 2011 #www arimr gov pl #wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie 2011 #gorczyca dopłaty 2011 #dopłaty do gorczycy #dopłaty bezpośrednie do gorczycy #www arimr gov pl 2012 #płatności rolnośrodowiskowe 2012 #jak wypełnić wniosek o przyznanie płatności na rok 2011 #wniosek o przyznanie płatności na rok 2012 #jak wypełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie 2012 #dotacje do lasu 2012 #program do wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2011 #dopaty bezporednie 2011 #Wniosek o przyznanie płatności na rok 2011 #jak wypełnić wniosek o dopłaty #jak wypełnić wniosek o przyznanie płatności na rok 2012 #wypełniony wniosek o przyznanie płatności bezpośredniej na 2011 r #zwłoki rączna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Lasy   #centrum   #jest   #strony   #tamt