Małopolska Wiadomości branżowe

Kredyt Agro Ekspres Banku BG? w programie Agriclub

Bank BG? poszerzy? o kredyt Agro Ekspres ofert? kredytow? dla cz?onków Agriclubu – programu lojalno?ciowego producentów rolnych. Przygotowana przez bank oferta kredytowa dla klubowiczów umo?liwia im finansowanie zakupu

Bank BG? poszerzy? o kredyt Agro Ekspres ofert? kredytow? dla cz?onków Agriclubu – programu lojalno?ciowego producentów rolnych.


Przygotowana przez bank oferta kredytowa dla klubowiczów umo?liwia im finansowanie zakupu produktów pozosta?ych partnerów programu.
– Do??czenie kredytu Agro Ekspres do programu Agriclub czyni nasz? ofert? kredytow? jeszcze bardziej atrakcyjn? dla cz?onków tego programu – powiedzia?a Daria Oleszczuk, zast?pca dyrektora departamentu finansowania agrobiznesu w Banku BG?. Uczestnictwo Banku w tym przedsi?wzi?ciu, kierowanym g?ównie do du?ych rolników, pozwala budowa? nasz wizerunek jako lidera w agrobiznesie– doda?a Daria Oleszczuk. 


Obecnie ka?dy cz?onek programu, który zgromadzi minimum 2 000 punktów ma mo?liwo?? skorzystania z finansowania w ramach kredytów Banku BG?: Agro Linia, Agro Inwestycja, Kredyt Rzeczówka oraz Agro Ekspres. Kredyty s? oferowane na atrakcyjnych warunkach – prowizja przygotowawcza i mar?a zosta?y obni?one maksymalnie o 25%.

Kredyt Agro Ekspres w ramach Programu Agriclub jest oferowany na poni?szych warunkach cenowych:
Kwota kredytu do 500 000 z?:
• oprocentowanie: 8,2%*
• prowizja przygotowawcza: 1,28%, min. 300 z?

Kwota kredytu powy?ej 500 000 z?:
• oprocentowanie7,4%* 
• prowizja przygotowawcza 1,28%, min. 300 z?.
* oprocentowanie zmienne, stan na 05.02.2010r.


G?ównym celem zrzeszaj?cego kilka tysi?cy cz?onków programu Agriclub jest nawi?zanie partnerstwa w agrobiznesie, czyli zapewnienie producentom rolnym  kompleksowej  i zró?nicowanej oferty z bran?y rolnej oraz profesjonalnego serwisu doradczego. Pomys?odawcami programu s? firmy Syngenta Crop Protection, ?wiatowy lider w produkcji ?rodków ochrony ro?lin oraz Syngenta Seeds, jeden z g?ównych graczy na rynku nasiennym
Agriclub powsta? z my?l? o wiod?cych gospodarstwach rolnych w kraju.

Uczestnictwo w Programie Agriclub daje jego cz?onkom mo?liwo??:
• dost?pu do oferty partnerów programu na atrakcyjnych warunkach
• korzystania z wiedzy i do?wiadczenia partnerów programu
• dost?pu do profesjonalnego serwisu pogodowego Agricast oraz serwisu Infopole
• udzia? w krajowych i zagranicznych wyjazdach szkoleniowych
• szeroki wybór atrakcyjnych nagród.

Ka?da z?otówka wydana na zakup produktów partnerów zamieniana jest na punkty, które nast?pnie mog? by? wymieniane na wycieczki i szkolenia zwi?zane z tematyk? agrobiznesu lub ró?nego rodzaju wyposa?enie techniczne i bony towarowe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy