Wiadomości branżowe minrol

Rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą

Rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą
02.03.2011
Minister Marek Sawicki podpisał 2 marca 2011 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Rozporządzenie to przewiduje:

1. wprowadzenie przepisów regulujących warunki i tryb przyznawania płatności zwierzęcej oraz płatności do chmielu następcy prawnemu rolnika,
2. określenie szczegółowych warunków przyznawania płatności do krów i owiec,
3. wyłączenie ze wsparcia w ramach Sektora I upraw orzecha włoskiego i leszczyny.

Zmiana polega na umożliwieniu przyznania płatności zwierzęcej oraz płatności do chmielu następcy prawnemu rolnika w sytuacji, gdy zdarzenie, z wyłączeniem śmierci rolnika, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne (np. rozwiązanie, przekształcenie), miało miejsce przed złożeniem wniosku o przyznanie płatności. Rozwiązanie to jest korzystne dla rolników prowadzących działalność w formie osób prawnych oraz rolników nie będących osobami fizycznymi i nie posiadających osobowości prawnej, którzy jako następcy prawni ubiegają się o przyznanie płatności.

W zakresie płatności zwierzęcej oraz płatności do chmielu zmiany polegają więc na wprowadzeniu przepisów umożliwiających przyznanie tych płatności następcom prawnym, tzn. na włączeniu nowej grupy rolników do grona potencjalnych beneficjentów tych płatności. Jednocześnie przepisy przewidują stosowanie wobec następców prawnych analogicznych warunków przyznawania płatności do tych, które obowiązują dotychczasowych beneficjentów.

Kolejna zmiana dotyczy wsparcia specjalnego do zwierząt. Ma ona na celu zapewnienie sprawnej realizacji płatności do krów i owiec i polega na doprecyzowaniu warunków przyznawania tych płatności określonych w przepisach ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Przepisy te stanowią, że płatności do krów i owiec przysługują rolnikowi, który w dniu 31 maja danego roku posiada nie więcej niż 10 samic z gatunku bydło domowe lub nie mniej niż 10 samic z gatunku owca domowa, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Z uwagi na fakt, że stan posiadania zwierząt weryfikowany jest na podstawie wpisu w tym rejestrze, konieczne jest doprecyzowanie ostatecznego terminu, w którym dokonano zgłoszenia (o ile oczywiście zgłoszenie takie jest wymagane, np. nastąpiło przemieszczenie zwierząt). Do wsparcia w danym roku nie będą mogły zatem zostać zakwalifikowane zwierzęta, które zostały zgłoszone do rejestru po dniu 7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności. Termin ten został ustalony z uwzględnieniem przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ostatnia zmiana polega na odejściu od wspierania płatnością uzupełniającą upraw orzechów, co jest efektem dokonanego przeglądu funkcjonowania tego instrumentu.

Należy przy tym podkreślić, że rozporządzenie wprowadza przepis przejściowy, przewidujący stosowanie przepisów dotychczasowych do postępowań w sprawach dotyczących płatności uzupełniającej do powierzchni upraw orzechów oraz wsparcia specjalnego do krów i owiec wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie przepisów nowego rozporządzenia.

http://www.minrol.gov.pl/

hastagi na stronie:

#gorczyca dopłaty #dopłata do gorczycy #wykaz roślin do upo #czy gorczyca jest objeta dopłatami #dopłaty do zwierząt 2012 #dopłaty do owiec 2012 #płatność zwierzęca 2012 #wykaz roślin upo #dopłaty upo 2011

Similar Posts