Małopolska Wiadomości branżowe

Agro Ekspres ? w I kw. 2010 r. najlepsza sprzeda? w historii

Agro Ekspres – oferowany przez Bank BG? kredyt w rachunku bie??cym dla rolników b?d?cych w?a?cicielami lub u?ytkownikami wieczystymi gruntów rolnych - osi?gn?? po I kw. 2010 r. rekordowe wyniki sprzeda?owe. Na koniec marca kwota

Agro Ekspres – oferowany przez Bank BG? kredyt w rachunku bie??cym dla rolników b?d?cych w?a?cicielami lub u?ytkownikami wieczystymi gruntów rolnych – osi?gn?? po I kw. 2010 r. rekordowe wyniki sprzeda?owe. Na koniec marca kwota udzielonych kredytów  wynosi?a ponad 1 mld z?, a liczba kredytów przekroczy?a 13 tys.


W samym tylko marcu bank udzieli? prawie 400 nowych kredytów na kwot? ponad 42 mln z?. To wzrost o 33 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Od wprowadzenia w kwietniu 2006 r. produkt ten cieszy si? nies?abn?cym zainteresowaniem klientów.


 – Tak? wysok? pozycj? na rynku zawdzi?czamy dwóm czynnikom: prostocie produktu  oraz szybkiemu procesowi jego udzielania – powiedzia? Bartosz Urbaniak, dyrektor zarz?dzaj?cy ds. agrobiznesu. Kredyt przyznawany jest rolnikom wed?ug  przejrzystych zasad, które klient zna ju? na etapie  sk?adania wniosku  i które nie zmieniaj? si? w trakcie trwania umowy kredytu zawieranej a? do 5 lat. Bartosz Urbaniak podkre?la, i?  tak wysokie wyniki  Bank osi?ga przede wszystkim dzi?ki specjalistom sprzedaj?cym produkt, ich zaanga?owaniu oraz posiadanej wiedzy o produkcji rolniczej.

Kredyt Agro Ekspres jest udzielany w rachunku bie??cym, w postaci linii kredytowej, rolnikom indywidualnym posiadaj?cych gospodarstwo rolne. Kredyt mo?na zaci?gn?? maksymalnie na 5 lat bez zb?dnych formalno?ci, nawet w ci?gu jednego dnia. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomo?ci rolnej. Maksymalna kwota kredytu to milion z?otych. Kredyt mo?e zosta? przeznaczony na finansowanie wydatków bie??cych zwi?zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakup sprz?tu rolniczego lub sp?at? zad?u?enia w innych bankach. Kredyt oprocentowany jest wed?ug zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i mar?y Banku.

A to już wiesz?  Brudne lasy w gminie Czernichów

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy