Małopolska Wiadomości branżowe

Sianokiszonka ? od uprawy po zbiór

Horgen, Switzerland – 5 czerwca 2012: Jako?? kiszonki zale?y przed wszystkim od jako?ci pokosu, dlatego bardzo wa?ne jest odpowiednie przygotowanie ??ki i piel?gnacja uprawy. Ka?dy rolnik powinien pami?ta?, ?e na koniec dnia kiszonka wysokiej jako?ci to lepsza strawno?? paszy i wy?sza produkcyjno?? zwierz?t przy ni?szych kosztach.

“Zmniejszony plon, b?d?cy przyczyn? s?abszego wzrostu mo?e wskazywa?, ?e cz??? azotu pozosta?a niewykorzystana – mówi Dave Davies, Dyrektor Silage Solutions. Je?li natomiast rolnicy chc? obni?y? koszty stosuj?c obornik, powinni pami?ta?, ?e zwi?ksza to mo?liwo?? ska?enia pokosu niepo??danymi bakteriami, które przyczyniaj? si? do s?abej fermentacji kiszonki.”

Aby temu zapobiec dr Davies zaleca odst?p minimum sze?ciu tygodniu od aplikacji obornika do zbioru. Ska?enie gleb? jest jedn? z najcz?stszych przyczyn s?abej fermentacji i ska?enia bakteriami z rodzaju Listeria. Dlatego tak du?e znaczenie ma wyrównanie pola i kontrola kretowisk na obszarach szczególnie zagro?onych tym zjawiskiem.

Innym bardzo istotnym elementem w przygotowaniu wysokiej jako?ci kiszonki jest wybór odpowiednich gatunków ro?lin – najlepsze s? ró?ne odmiany ?ycicy z wsiewk? koniczyny czerwonej, która zapewnia wysoki poziom bia?ka. „Taka mieszanka ma wi?ksz? warto?? pokarmow? od kiszonki zrobionej tylko z trawy, poniewa? ma du?? zawarto?? protein, co zmniejsza nam zapotrzebowanie na kosztowne dodatki bia?kowe. Koniczyna czerwona tak?e ma zdolno?ci do wi?zania azotu, co oszcz?dza nam wydatków na nawo?enie. Podsumowuj?c kiszonka zrobiona z takiej mieszanki daje znacz?ce oszcz?dno?ci w porównaniu do tej z traw. – mówi Dr Davies.

W czasie sianokosów bardzo wa?ne jest post?powanie wed?ug kilku prostych zasad:

?cinaj traw? kiedy jest sucha, na wysoko?ci 5-10cm. Je?li b?dziemy ?cina? zbyt nisko, zwi?kszamy ryzyko zanieczyszczenia gleb?, a tak?e wyd?u?amy okres, który potrzebny jest ro?linom do ponownego wzrostu – co w efekcie prowadzi do zmniejszenia rocznego plonu.

Rozrzu? pokos jak najszerzej i jak najszybciej po skoszeniu – aby przyspieszy? proces wi?dni?cia i suszenia. Przetrz?saj na krótko przed uzyskaniem docelowej warto?ci suchej masy co w przypadku traw wynosi 30h, a w przypadku ro?lin motylkowych dwa dni. Nadmierne przetrz?sanie powoduje zwi?kszon? utrat? suchej masy i zmniejsza warto?? pokarmow? paszy.

Aby zwi?kszy? g?sto?? balotów, zredukowa? zawarto?? tlenu i przyspieszy? fermentacj? nale?y du?? uwag? przyk?ada? do efektywnego prasowania i zwijania balotów przy wykorzystaniu prasy z no?ami tn?cymi. To tak?e powoduje zmniejszenie kosztów owijania i transportu. Baloty powinny by? przewiezione na miejsce sk?adowania przed owini?ciem w sze?? warstw wysokiej jako?ci folii. Magazynowanie powinno odbywa? si? w dobrze utrzymanym miejscu, a baloty nale?y zabezpieczy? siatk?, aby unikn?? przerwania folii przez ptaki lub gryzonie.

“Aby osi?gn?? dobre rezultaty w produkcji mi?sa lub mleka, rolnicy powinni przestrzega? kilku podstawowych, ale bardzo istotnych zasad. Wykorzystanie paszy wysokiej jako?ci o du?ej warto?ci pokarmowej jest jedn? z najwa?niejszych. Kluczem od sukcesu jest maksymalizacja udzia?u wysokiej jako?ci kiszonki w ?ywieniu krów, a sianokiszonka w balotach daje rolnikom mo?liwo?? elastycznego skarmiania paszy przy utrzymaniu jej wysokiej jako?ci – mówi Celso Magri Marketing Group Manager w Dow Europe GmbH, producenta DOWLEX™ polyethylene resins u?ywanego w produkcji wysokiej jako?ci folii rolniczej.

O Dow

Dow ??czy ogromne mo?liwo?ci nauki i technologii z “Pierwiastkiem ludzkim”. Celem tego po??czenia jest niezmienne podnoszenie jako?ci jego elementów, niezb?dne do osi?gni?cia post?pu. Spó?ka ??czy dziedzin? chemii i innowacyjno?? z zasadami trwa?o?ci, które pomog? zaradzi? wielu problemom stanowi?cym wielkie wyzwanie dla ?wiata, takim jak zapotrzebowanie na czyst? wod?, wytwarzanie energii odnawialnej i oszcz?dzanie energii oraz zwi?kszanie produktywno?ci rolnictwa. Zró?nicowana oferta produktów Dow – specjalistycznej chemii, materia?ów zaawansowanych, produktów ochrony ro?lin i tworzyw sztucznych, b?d?ca jedn? z najlepszych w bran?y, zapewnia szeroki zakres produktów i rozwi?za? technologicznych dla klientów w oko?o 160 krajach, w szybko rozwijaj?cych si? sektorach, takich jak elektronika, woda, energia, pow?oki i rolnictwo. W 2011 roku Dow wykazywa? roczn? sprzeda? $60 miliardów i zatrudnia? na ca?ym ?wiecie oko?o 52 000 pracowników. Powy?ej 5 000 produktów firmy jest produkowanych w 197 zak?adach w 36 krajach na ca?ym ?wiecie. O ile nie okre?lono inaczej, stosowane poni?ej okre?lenia „Dow” i „Firma” oznaczaj? koncern The Dow Chemical Company oraz jego skonsolidowane jednostki zale?ne. Wi?cej informacji o Dow mo?na znale?? na stronie www.dow.com.

Similar Posts