Wiadomości branżowe Władze gminy

Nie wolno podlewać ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów

!! OGŁOSZENIE !!

ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPUJĄCE

BRAKI WODY W SIECI WODOCIĄGOWEJ

WODA BĘDZIE DOWOŻONA SYSTEMATYCZNIE DO

ZMIERZCHU

POTRZEBY DOWOŻENIA WODY PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMER 604 918 710

Zarządzenie nr 958/10 Wójta Gminy Czernichów z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.

Data: 2010-07-14, Numer: 958, Kadencja: 2006 – 2010

Zarządzenie nr 958/10

Wójta Gminy Czernichów

z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów.

Działając na podstawie art. 41 ust.2 w związku z art. 40, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z niedoborem wody na terenie gminy Czernichów,

zarządza się, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, sadów, upraw oraz terenów zielonych na terenie gminy Czernichów , od dnia 14 lipca 2010 r. do odwołania.

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 dotyczy osób fizycznych , osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 2

Osoby, które nie przestrzegają zakazu wprowadzonego niniejszym zarządzeniem podlegają karze grzywny w wysokości do 100 zł wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernichów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

źródło: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Czernichow/podmiotowe/Wojt/Zarzadzenia/2010/9582010.htm

Similar Posts