Małopolska Wiadomości branżowe

Nabór wniosków – zalesianie 1 czerwca 2011

Nabór wniosków – zalesianie
01.06.2011
Nabór wniosków – zalesianie 1 czerwca br. rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Działanie Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia.

O pomoc może wnioskować rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów, prowadzonej przez ARiMR, stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Beneficjentem działania może być również grupa rolników (minimum trzech), pod warunkiem, że przeznaczone przez nich grunty do zalesienia, sąsiadują ze sobą, ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha a ich szerokość przekracza 20 m (spełnienie tych wymogów nie jest wymagane, jeżeli grunt graniczy z lasem).

Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw, jednakże przyznawana im pomoc obejmuje jedynie jednoroczne wsparcie na zalesienie.

Szczegółowe zasady otrzymania pomocy na zalesianie w ramach działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390 z późn. zm.).

W dniu 23 maja br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 93, poz. 543).

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja rozporządzenia

Umożliwienie zalesiania jednemu beneficjentowi gruntów o powierzchni do 100 ha. Planowane zalesienie na gruntach o powierzchni przekraczającej w jednym kompleksie 20 ha zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, może być przy takim zalesieniu wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Złagodzono warunek minimalnej powierzchni gruntu przeznaczonego do zalesienia w sytuacji, gdy grunt graniczy z lasem. Znowelizowane przepisy umożliwiają zalesianie powierzchni mniejszych niż 0,5 ha w sytuacji, gdy grunt graniczy z lasem niemniej jednak w przypadku tym minimalna powierzchnia musi wynosić 0,1 ha.
Uproszczono przepisy związane z określaniem nachylenia gruntu przeznaczonego do zalesienia poprzez wskazanie, iż to geodeta określa granice gruntu i ich powierzchnię o nachyleniu powyżej 12°.
Doprecyzowano przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji następstwa prawnego.
Dostosowano przepisy ww. rozporządzenia do nowych regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.), które mają zastosowanie również do płatności na zalesianie gruntów rolnych.

Procedura składania wniosków o przyznanie pomocy na zalesienie – krok po kroku –
pobierz plik. (.pdf 64,41 kB)

Przypominamy, iż wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie należy składać w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy w terminie od 1 czerwca do 31 lipca.

http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #3f 3f   #pami   #paszport   #pory   #stara