Wiadomości branżowe minrol

Zagadnienia dotyczące rybołówstwa

W przypadku wszystkich dokumentów osiągnięto porozumienie polityczne na bazie kompromisów wypracowanych przez polską prezydencję w ścisłej współpracy z Komisją Europejską (KE) oraz państwami członkowskimi.

Zgodnie z propozycją KE w tym roku nastąpił podział rozporządzenia w zakresie możliwości połowowych na 2012 rok na dwa odrębne dokumenty, w celu usprawnienia negocjacji Rady Ministrów. Pierwszy dokument obejmuje zasoby w Atlantyku oraz Morzu Północnym użytkowane wyłącznie przez UE. Drugi – zasoby w Atlantyku oraz Morzu Północnym, które są eksploatowane wspólnie przez UE z innymi państwami, a także zasoby międzynarodowe, zarządzane w ramach Regionalnych Organizacji Zarządzania Rybołówstwem.

Dyskusja nt. uprawnień do połowów miała charakter długich i trudnych negocjacji. W tym roku zostały one dodatkowo skomplikowane faktem zaproponowanej przez KE automatycznej redukcji kwot połowowych (o -25% lub -15%) dla stad ryb nieobjętych odpowiednim doradztwem naukowym. W rezultacie dyskusji kryteria, którymi posłużyła się KE zostały uznane przez państwa członkowskie za nie merytoryczne, nie posiadające uzasadnienia naukowego i ostatecznie odrzucone przez większość delegacji. Innym problematycznym elementem było zawarte w propozycji KE podejście do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywanego połowu (MSY) już w 2015 roku. Zainteresowane państwa członkowskie zakwestionowały pułapy nakładu połowowego wynikające z wieloletnich planów zarządzania dla dorsza oraz soli i gładzicy. Dzięki skutecznym negocjacjom udało się jednak osiągnąć porozumienie co do kontynuacji przestrzegania tych jakże ważnych dla Wspólnej Polityki Rybackiej planów. Część delegacji wnosiła także o zmianę warunków wykorzystania dodatkowych kwot w projektach dotyczących w pełni udokumentowanych połowów oraz rozszerzenia ich zakresu.

W rezultacie, po ponad dwudniowych negocjacjach, doszło do osiągnięcia jednomyślnego porozumienia politycznego, którego istotnym elementem jest zobowiązanie państw członkowskich do poprawy zbioru danych o zasobach morskich oraz zapewnienie odpowiednich danych instytucjom naukowym prowadzącym ocenę zasobów, aby w ten sposób ułatwić/zapewnić zrównoważone zarządzanie konkretnymi stadami ryb. W odniesieniu do długoterminowego planu dla dorsza na Morzu Północnym (rozporządzenie 1342/2008) instytucje zgodziły się na wspólną interpretację art. 13 dotyczącego zmian w nakładzie połowowym.

Przysługujące Polsce dalekomorskie możliwości połowowe obrazuje poniższa tabela:

 

Gatunek Kod i strefa Kwota w 2012 r. (tony)

Molwa niebieska BLI/67- 1
Halibut niebieski GHL/2A-C46 2
Makrela MAC/2CX14- 1161
Śledź HER/1/2 940
Dorsz COD/1/2B 2285
Karmazyn RED/51214 273
Kalmar illeks SQI/N34 227
Krewetka NAFO 3M
Krewetka NAFO 3L 134
Kryl FAO 48 5 610 000
Dorsz COD/N3M 352

 

Ministrowie osiągnęli ponadto porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia ustalającego na 2012 r. możliwości połowowe niektórych zasobów rybnych mające zastosowanie do Morza Czarnego. Głównym elementem kompromisu prezydencji przyjętego przez Radę było utrzymanie na zeszłorocznym poziomie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) w Morzu Czarnym dla obu stad objętych rozporządzeniem – skarpa (turbota) i szprota. Ponadto, uznano za właściwe ustanowienie odpowiednich środków, takich jak systemy kontroli i poziomy odniesienia dla nieraportowanych i nielegalnych połowów skarpa w Morzu Czarnym, gdzie oprócz Rumunii i Bułgarii, poławiają państwa trzecie.

Podczas drugiego dnia posiedzenia Rady Ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa odbyła się również prezentacja Komisji na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego i Morskiego (EMFF). Wniosek ten należy rozpatrywać w kontekście wniosku Komisji dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, jak również pakietu dla reformy Wspólnej Polityki Rybackiej (WPRyb). Ogólnym celem EMFF jest wspieranie celów Wspólnej Polityki Rybackiej oraz dalsze rozwijanie zintegrowanej polityki morskiej UE. Zakłada się, że Fundusz będzie oparty na 4 filarach: inteligentnym zielonym rybołówstwie, inteligentnej zielonej akwakulturze, zrównoważonym i kompleksowym rozwoju terytorialnym oraz zintegrowanej polityce morskiej.

http://www.minrol.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy