Małopolska Wiadomości branżowe

Wspólna Metody Oceny, CAF

Wspólna Metody Oceny, CAF
Doskonalenie poprzez samoocenę – spotkania informacyjne w 9 miastach MSWiA zaprasza 250 samorządów z całej Polski o najniższych dochodach do udziału w rekrutacji do projektu

Doskonalenie poprzez samoocenę – spotkania informacyjne w 9 miastach
MSWiA zaprasza 250 samorządów z całej Polski o najniższych dochodach do udziału w rekrutacji do projektu Wspólnej Metody Oceny (CAF). Urzędy, które zostaną zakwalifikowane do projektu, przy pomocy ekspertów z MSWiA, dokonają samooceny swojej pracy w oparciu o nowoczesną metodę CAF. Po zakończeniu tego etapu samorządy będą mogły wziąć udział w konkursie MSWiA. Mogą dostać wsparcie na łączną kwotę 50 mln zł. Udział w całym projekcie jest bezpłatny. Od 14 czerwca rusza 9 spotkań informacyjnych, w trakcie których będzie można zapoznać się z projektem CAF.

Do rekrutacji do drugiej części projektu może przystąpić około 500 gmin i powiatów o najniższych dochodach, które wcześniej nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszeństwo będą miały małe gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Projekt Wspólnej Metody Oceny (CAF) skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z obszaru całej Polski, które spełniają określone kryteria. Pracownicy samorządowi mogą wziąć udział w spotkaniach informacyjnych, w trakcie których zapoznają się z zasadami przystąpienia do konkursu oraz realizacji projektu u siebie w urzędzie. Podczas spotkań eksperci i pracownicy MSWiAodpowiedzą na pytania samorządowców. Takich spotkań będzie w sumie 9 i będą trwać przez 3 tygodnie (8 spotkań w czerwcu: 14. Tarnów, 15. Kraków, 16. Katowice, 17. Wrocław, 21. Poznań, 22. Kalisz, 27. Toruń, 28. Gdańsk i 1 lipca w Białymstoku).

Pierwsze 8 spotkań informacyjnych dla województw: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego odbyło się w marcu i kwietniu br.

Tegoroczna rekrutacja jest drugą częścią projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”. W 2010 roku w ramach programu pilotażowego 80 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, przy wsparciu MSWiA, dokonało samoocen swojej pracy.

CAF to metoda samooceny z powodzeniem stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Efektem samooceny będzie opracowanie projektów planu doskonalenia i poprawa efektywności pracy urzędników. Metoda jest rekomendowana przez Sieć Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej (EUPAN). CAF jest nowoczesnym narzędziem zarządzania, które pozwala pracownikomi kierownictwu na samodzielną ocenę funkcjonowania jednostki. Podczas samooceny określane są silne i słabe strony pracy danego urzędu i przygotowywany jest program, przy pomocy którego wskazywane są wymagające poprawy obszary działania.

A to już wiesz?  XVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Jedynie około 20 procent urzędów deklaruje stosowanie rozwiązań z dziedziny zarządzania jakością. Najczęściej są to duże jednostki samorządu terytorialnego – miasta na prawach powiatu i województwa. Stosunkowo rzadko z rozwiązań zarządzania jakością korzystają małe gminy wiejskie, dlatego głównie one są adresatem projektu MSWiA.

Do rekrutacji do drugiej części projektu zaproszonych jest łącznie około 500 gmin i powiatów o najniższych dochodach, które wcześniej nie otrzymały dofinansowania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania będą realizowane w 250 zakwalifikowanych urzędach w dwóch turach. Po rekrutacji do udziału w pierwszej turze przyjętych zostało blisko 100urzędów, natomiast do drugiej tury zakwalifikuje się maksymalnie 150 urzędów.

Dla gmin i powiatów zakwalifikowanych do programu przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia, warsztaty oraz konsultacje. Każdemu urzędowi przydzielony zostanie również ekspert, który będzie doradzał kierownictwu i pracownikom od momentu rozpoczęcia projektu. Po zakończeniu samooceny jednostki samorządu terytorialnego sporządzą projekt planu doskonalenia. Przypominamy, że szkolenia, warsztaty i konsultacje ekspertów są bezpłatne.

Urzędy, które wezmą udział w projekcie samooceny, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konkurs zostanie zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w czwartym kwartale 2011 roku (październik – grudzień). Wybrane jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie na łączną kwotę 50 mln zł.

Projekt „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą” jest realizowany w ramach Priorytetu V „Dobre zarządzanie”, działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałania 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”.

za http://www.mswia.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy