Małopolska Wiadomości branżowe

W?a?ciwy kolor i ilo?? warstw folii to pozytywny wp?yw na jako?? kiszonki

Zakiszanie w balotach to najskuteczniejsza metoda ograniczaj?ca utrat? suchej masy i utrzymuj?ca stabiln? jako?? paszy przez ca?y okres skarmiania. Aby wyprodukowa? kiszonk? wysokiej jako?ci konieczne jest w?a?ciwe przygotowanie zielonki oraz przestrzeganie kilku podstawowych zasad.  Jednym z kluczowych czynników wp?ywaj?cych na warto?? pokarmow? paszy jest kolor i ilo?? warstw folii w któr? owijane s? baloty.

Kolor folii ma istotne znaczenie dla w?a?ciwego przechowywania i jako?ci kiszonki w czasie sezonu zimowego. Dobrym wyborem jest folia w kolorze bia?ym lub zielonym, która umo?liwia lepsz? kontrol? przed promieniami ultrafioletowymi i chroni baloty przed przegrzaniem. Nale?y pami?ta?, ?e ka?dy wzrost temperatury o 10oC przyspiesza psucie si? kiszonki. Wyniki bada? przeprowadzone przez Institute of Grassland and Environmental Research (IGER – teraz znany jako IBERS) wykaza?y, ?e jasno zielona folia mo?e zmniejszy? temperatur? kiszonki na g??boko?ci do 100mm w porównaniu do ciemnozielonej o 20% czy czarnej o 27%. Wyniki odnosz? si? do balotów owini?tych w cztery i sze?? warstw folii.

Ilo?? warstw folii jest kolejnym kluczowym czynnikiem wp?ywaj?cym na jako?? kiszonki. Nale?y pami?ta?, ?e im wi?cej warstw folii i wy?szej jako?ci tym mniejsze ryzyko wnikni?cia powietrza do wn?trza balotu, g?ównej  przyczyny pojawienia si? ple?ni.  Pomimo, ?e najcz??ciej w gospodarstwach  baloty owija si? w 4 warstwy folii, to dopiero 6 warstw daje rolnikom w?a?ciwy margines bezpiecze?stwa, szczególnie w przypadku kiedy zawarto?? suchej masy przekracza optymalny zakres.

Rekomendowane jest owijanie balotów w minimum cztery warstwy folii, aby je w?a?ciwie zabezpieczy?, ale dopiero 6 warstw zapewnia optymalne zabezpieczenie przed uszkodzeniem i lepsz? izolacj? przed wnikni?ciem powietrza. Jest to szczególnie wskazane w nast?puj?cych przypadkach:

– produkowane s? bardzo g?ste, zwarte baloty z zielonki o wysokiej strawno?ci i zawarto?ci suchej masy ok. 200kg/ bel?;

– owijane ro?liny zawieraj? twarde ?odygi, które mog? przerwa? foli? w trakcie owijania lub transportu;

– produkcji kiszonki dla koni;

Korzy?ci z zastosowania dodatkowej warstwy folii

Ostatnie badanie przeprowadzone przez IMUZ na zlecenie DOW, producenta DOWLEX™ ?ywicy polyethylenowej u?ywanej w produkcji wysokiej jako?ci folii rolniczej pokazuje, ?e stosowanie 4-6 warstw folii daje znacznie silniejsz? barier? dla zanieczyszczenia tlenem, co skutkuje mniejszymi stratami suchej masy na skutek powstawania ple?ni czy pojawienia si? grzybów. Poprawia to znacznie jako?? i warto?? pokarmow? skarmianej paszy. Wzrost ilo?ci warstw skutkuje bardziej efektywn? fermentacj? i w konsekwencji lepsz? jako?ci? kiszonki.

Z tego powodu rekomenduje si? stosowanie 6 warstw w przypadku zakiszania pasz wysokiej jako?ci takich jak ro?liny motylkowe, str?czkowe,  ro?liny kapustne, czy zbo?a. Oprócz dodatkowego zabezpieczenia przed przerwaniem folii wi?ksza ilo?? warstw redukuje wnikanie do wn?trza beli powietrza i wody w czasie okresu magazynowania. To przyczynia si? do utrzymania lepszej konsystencji kiszonki i tym samym ograniczenia ilo?ci odpadów.

Na szcz??cie wi?kszo?? rolników zrozumia?a, ze stosowanie 2 warstw folii to fa?szywa ekonomia. Du?a cz??? deklaruje, ?e baloty owija w 4 warstwy, a w niektórych przypadkach dla lepszego zabezpieczenia w sze?? warstw – mówi Celso Magri, Marketing Group Manager w Dow Europe GmbH. Wytworzenie  dobrej jakosciwo kiszonki jest kluczowe dla wysokiej produkcyjno?ci gospodarstwa.  Przyk?adanie du?ej wagi do szczegó?ów i stosowanie dobrych praktyk pomo?e w maksymalizacji jako?ci kiszonki i  zredukuje jej psucie na skutek pojawiania si? ple?ni i mycotoxyn. Przyczyni si? to do utrzymania odpowiedniej jako?ci przez ca?y okres przechowywania, nawet ponad 15 miesi?cy

Dodatkowo aby dobrze przechowa? kiszonk? w sezonie zimowym mo?na zastosowa? bardziej efektywne pod wzgl?dem ekonomicznym maszyny do owijania rozci?gaj?ce foli? a? o 82% w przeciwie?stwie do standardowych, które rozci?gaj? foli? o 65%. Daje nam to 15% oszcz?dno?ci. Nowoczesne owijarki mog? rozci?ga? folie o ponad 80% bez straty na jej jako?ci  i obni?eniu parametrów technicznych. Te oszcz?dno?ci to ni?sze koszty produkcji i straty na materiale. 

Bior?c pod uwag? bardzo zmienne warunki pogodowe w Polsce  rekomenduje sie owijanie balotów w 4-6 warstw folii. Stosowanie 8 warstw zaleca si? w szczególnych przypadkach na przyk?ad kiedy rolnicy musza owin?? zielonk? o wysokiej zawarto?ci suchej masy lub produkuj? kiszonk? dla koni, które s? bardziej wra?liwe na jako?? paszy. Jednak ka?dy rolnik powinien wybra? najbardziej korzystne dla siebie rozwi?zania podstawie indywidualnych uwarunkowa? ekonomicznych i ?rodowiskowych panuj?cych wdanym gospodarstwie 

O Dow

Dow ??czy ogromne mo?liwo?ci nauki i technologii z “Pierwiastkiem ludzkim”. Celem tego po??czenia jest niezmienne podnoszenie jako?ci jego elementów, niezb?dne do osi?gni?cia post?pu. Spó?ka ??czy dziedzin? chemii i innowacyjno?? z zasadami trwa?o?ci, które pomog? zaradzi? wielu problemom stanowi?cym wielkie wyzwanie dla ?wiata, takim jak zapotrzebowanie na czyst? wod?, wytwarzanie energii odnawialnej i oszcz?dzanie energii oraz zwi?kszanie produktywno?ci rolnictwa. Zró?nicowana oferta  produktów Dow – specjalistycznej chemii, materia?ów zaawansowanych, produktów ochrony ro?lin i tworzyw sztucznych, b?d?ca jedn? z najlepszych w bran?y, zapewnia szeroki zakres produktów i rozwi?za? technologicznych dla klientów w oko?o 160 krajach, w szybko rozwijaj?cych si? sektorach, takich jak elektronika, woda, energia, pow?oki i rolnictwo. W 2011 roku Dow wykazywa? roczn? sprzeda? $60 miliardów i zatrudnia? na ca?ym ?wiecie oko?o 52 000 pracowników. Powy?ej 5 000 produktów firmy jest produkowanych w 197 zak?adach w 36 krajach na ca?ym ?wiecie. O ile nie okre?lono inaczej, stosowane poni?ej okre?lenia „Dow” i „Firma” oznaczaj? koncern The Dow Chemical Company oraz jego skonsolidowane jednostki zale?ne. Wi?cej informacji o Dow mo?na znale?? na stronie  www.dow.com.

Similar Posts