Wiadomości branżowe minrol

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego 11.03.2011 Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Pierwszego dnia targów AGROTECH w Kielcach odbyła się konferencja polsko-duńska, organizowana we współpracy MRiRW,

Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego
11.03.2011
Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego Pierwszego dnia targów AGROTECH w Kielcach odbyła się konferencja polsko-duńska, organizowana we współpracy MRiRW, ARR i Królestwa Danii, pt. „Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Biogazownie rolnicze – szansą na dywersyfikację źródeł przychodów gospodarstw rolnych”. Konferencję otwierał podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk.

Celem konferencji było:

* przybliżenie wiedzy rolnikom oraz przedstawicielom samorządów o alternatywnych do produkcji żywności źródłach przychodów rolniczych,
* wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego,
* ułatwienie realizacji zadań wynikających z nakładanych na rolnictwo obowiązków w zakresie ochrony środowiska,
* nawiązanie i poszerzenie dialogu z różnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących inwestycji w odnawialne źródła energii w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego.

Resort rolnictwa zgłosił KE sektorowy priorytet Biomasa, zasoby odnawialne – elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego UE. W ramach tego priorytetu w lipcu br. w Sopocie odbędzie się spotkanie przedstawicieli resortów rolnictwa wszystkich krajów UE. Chcemy omówić z partnerami unijnymi, w ramach dyskusji nad przyszłym kształtem WPR, rolę rolnictwa w realizacji celów wynikających z pakietu Klimatyczno-Energetycznego (3×20%). „Widzimy możliwość zwiększenia konkurencyjności wspólnotowego rolnictwa, poprzez włączenie się sektora rolnego w proces wytwarzania energii. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, poprzez wzrost udziału w bilansie energetycznym, energii odnawialnej z biomasy pochodzenia rolniczego, jest działaniem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne UE. Alternatywą dla unijnych surowców rolniczych przeznaczonych na cele energetyczne jest import biomasy i biokomponentów z krajów trzecich. Import ten negatywnie wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie oraz na bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty Europejskiej. Resort konsekwentnie prezentuje stanowisko, iż realizacja pakietu Klimatyczno-energetycznego winna być oparta na unijnych zasobach energii odnawialnej, w tym biomasie pochodzenia rolniczego” – powiedział uczestniczący w dzisiejszej konferencji podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.

Rozumiejąc potrzeby oraz problemy inwestorów w OZE na obszarach wiejskich, które poznajemy m.in. dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze, resort rolnictwa podejmuje działania, które w warunkach krajowych ułatwią powstawanie rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Wśród najważniejszych działań, których inicjatorem był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wymienić można zmiany ustawy Prawo energetyczne, o nawozach i nawożeniu, o odpadach, rozporządzeń w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, procesu odzysku R10. Efektem tych działań jest m.in. powstanie nowej kategorii świadectw dla biogazu rolniczego, ułatwienie zagospodarowania nawozowego produktów pofermentacyjnych z biogazowni rolniczej, ograniczenie wymagań administracyjnych dla biogazowni o niewielkich mocach zainstalowanych (do 500 kW).

„Komisja Europejska zaakceptowała polski wniosek o podwyższenie do 500 tys. zł limitu wsparcia dla działań, dotyczących wytwarzania biogazu i energii elektrycznej z biogazu, finansowanych w ramach PROW 2007 – 2013 z działania 3.1.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – poinformował Tadeusz Nalewajk.

Wiceminister podkreślił, że działania realizowane przez ministerstwo rolnictwa wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w odnawialne źródła energii.

http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy