Wiadomości branżowe minrol

wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych

914 wniosków w drugiej edycji tzw. schetynówek 31 października br. wojewodowie ogłosili wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach drugiego etapu Narodowego

914 wniosków w drugiej edycji tzw. schetynówek
31 października br. wojewodowie ogłosili wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach drugiego etapu Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Wpłynęło 914 wniosków spełniających wymogi formalne. Największą ilość wniosków zgłosiły samorządy z województwa mazowieckiego.

Nabór wniosków jednostek samorządu terytorialnego o dofinansowanie z budżetu państwa w 2012 r. inwestycji drogowych w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój trwał od 7 września do 5 października br. Powołane przez wojewodów komisje oceniły wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 914 wniosków spełniło wymogi formalne, w tym 643 dotyczyły dróg gminnych, a 271 – powiatowych. Najwięcej wniosków poprawnych pod względem formalnym zgłosiły gminy i powiaty w województwach: mazowieckim, lubelskim i podlaskim.

Wnioskodawcy będą mogli zgłaszać zastrzeżenia do wstępnych list rankingowych w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia. Komisje wojewódzkie rozpatrzą wszystkie zastrzeżenia i ostateczne listy rankingowe zostaną ogłoszone do 30 listopada br. Na ich podstawie wojewodowie, w ramach przewidzianych dla województw środków budżetu państwa na dotacje celowe, ustalą i przedstawią do zatwierdzenia ministrowi spraw wewnętrznych i administracji listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych w 2012 r.

Analiza wskazuje na znaczne przekroczenie kwoty dotacyjnej we wszystkich województwach. Zmiana propozycji wkładu własnego i dotacji z budżetu państwa spowodowała jedynie spadek zainteresowania tym programem w biednych gminach wiejskich. Efektem jest przeniesienie dotacji z budżetu państwa do bardziej zamożnych gmin.

Realizacja rządowego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój zakłada modernizację i rozbudowę ponad 13 tys. km dróg lokalnych, gminnych i powiatowych do końca 2015 r. W 2012 roku planowana jest modernizacja i rozbudowa dróg lokalnych o łącznej długości około 850 km. W latach kolejnych zadaniami programu powinno zostać objętych corocznie około 4 tys. km dróg lokalnych.

***
W latach 2009-2010, w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, wyremontowano, przebudowano lub wybudowano 5,6 tys. km dróg. Początkowo planowano, że w trzech edycjach programu (lata 2009-2011) inwestycje obejmą 6 tys. km dróg lokalnych, ostatecznie uda się zmodernizować około 8 tys. km. Dotychczasowy etap programu zakończy się w 2011 r.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/9474/914_wnioskow_w_drugiej_edycji_tzw_schetynowek.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy