Małopolska Wiadomości branżowe

Mondial i Bank BG? – assistance dla rolników

Mondial Assistance oferuje posiadaczom Pakietu Planu Agro w Banku BG? ubezpieczenie assistance. Gwarantuje ono dost?p do bogatego zakresu us?ug pomocy medycznej na terenie Polski, a tak?e specjalistycznych infolinii: prawnej, medycznej, pogodowej oraz

Mondial Assistance oferuje posiadaczom Pakietu Planu Agro w Banku BG? ubezpieczenie assistance. Gwarantuje ono dost?p do bogatego zakresu us?ug pomocy medycznej na terenie Polski, a tak?e specjalistycznych infolinii: prawnej, medycznej, pogodowej oraz Agro Infolinii.

– Pierwszy na rynku pakiet assistance dla rolników oferowany w ramach bancassurance ?wiadczy o rosn?cej ?wiadomo?ci klientów oraz popularno?ci us?ug pomocowych. Cieszy nas, ?e docieraj? one do kolejnych grup, pomagaj?c wci?? nowym osobom w codziennym ?yciu i pracy – powiedzia?a Anna Morawska, Business Development Manager w Mondial Assistance.

Pakiet us?ug assistance jest bezp?atny. Aby z niego skorzysta? wystarczy tylko wype?ni? i podpisa? deklaracj? przyst?pienia. Wszystkie formalno?ci zajmuj? kilka chwil. Ubezpieczeniem mo?e zosta? obj?ta ka?da pe?noletnia osoba, posiadacz Pakietu Plan Agro w Banku BG?. Za realizacj? wszystkich ?wiadcze? odpowiada Centrum Operacyjne Mondial Assistance.

– Rozbudowany zakres us?ug obejmuje pomoc medyczn?, a tak?e dost?p do najnowszej wiedzy z zakresu dop?at dla rolników, prawa i medycyny. Nowo?ci?, uruchomion? specjalnie na potrzeby Planu Agro, jest infolinia pogodowa. Ka?dego dnia Centrum Operacyjne ?ledzi zjawiska meteorologiczne w 46 000 miejscowo?ci w Polsce – powiedzia?a Daria Oleszczuk, zast?pca dyrektora departamentu finansowania agrobiznesu w Banku BG?.

W ramach pomocy medycznej, ubezpieczony mo?e liczy? na zapewnienie wizyty u lekarza, transport medyczny, wizyt? piel?gniarki, organizacj? procesu rehabilitacyjnego, a tak?e dostaw? leków czy sprz?tu rehabilitacyjnego. Wszystkie koszty, w granicach limitu 2.000 z?, pokrywa ubezpieczyciel.

Rozbudowane infolinie zapewniaj? dost?p do specjalistycznej wiedzy. Za ich po?rednictwem mo?na uzyska? informacj? m.in. o: dop?atach bezpo?rednich do gruntów rolnych, funduszach strukturalnych, ?wiadczeniach chorobowych i macierzy?skich, wypadkowych, czy te? informacje o prawie gospodarczym. W ramach infolinii medycznej lekarz dy?urny Centrum Operacyjnego odpowie na pytania dotycz?ce m.in.: lekarstw, przebiegu ci??y czy przygotowywania do zabiegów i bada? medycznych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy