Małopolska Wiadomości branżowe

GAZ-SYSTEM S.A. podpisa? umow? na kredyt w rachunku bie??cym z PKO Bankiem Polskim

23 lutego 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisa? umow? na kredyt w rachunku bie??cym w wysoko?ci 200 mln z? z PKO Bankiem Polskim.?rodki pozyskane z kredytu przeznaczone b?d? na finansowanie bie??cych potrzeb operacyjnych spó?ki. Umowa przewiduje

23 lutego 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. podpisa? umow? na kredyt w rachunku bie??cym w wysoko?ci 200 mln z? z PKO Bankiem Polskim.

?rodki pozyskane z kredytu przeznaczone b?d? na finansowanie bie??cych potrzeb operacyjnych spó?ki. Umowa przewiduje mo?liwo?? jednorazowego zaci?gni?cia ca?o?ci kwoty. Kredyt b?dzie dost?pny do grudnia 2015 r. Odsetki b?d? naliczane w okresie miesi?cznym.

?Rozwijanie bankowo?ci korporacyjnej to jeden z naszych priorytetów. Przedsi?biorcy przekonali si? ju?, ?e PKO Bank Polski to sprawdzony partner biznesowy zarówno w okresie koniunktury, jak i spowolnienia gospodarczego. Cieszy nas, ?e mo?emy wspiera? dzia?alno?? i dalszy rozwój spó?ki o strategicznym znaczeniu dla rodzimego sektora energetycznego? ? powiedzia? Zbigniew Jagie??o, Prezes Zarz?du PKO Banku Polskiego.

G?ównym celem zaci?gni?cia kredytu w rachunku bie??cym jest szybki dost?p do ?rodków finansowych, przy zachowaniu minimum formalno?ci w relacji z kredytodawc?, oraz optymalizacja kosztów finansowania d?ugoterminowego.

?Kredyt w rachunku bie??cym zwi?ksza p?ynno?? finansow? spó?ki poprzez uzyskanie elastycznej i ?atwo dost?pnej formy finansowania. Dodatkowo zapewnia uzyskanie konkurencyjnego oprocentowania oraz gwarantuje ?atwo?? sp?at poprzez wp?ywy na rachunek bie??cy?- powiedzia? Jan Chadam, Prezes Zarz?du GAZ-SYSTEM S.A.

***

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto PKO Banku Polskiego po 3. kwarta?ach 2011 roku wyniós? 2,855 mld z?. Bank zajmuje tak?e czo?owe miejsce w sprzeda?y kredytów hipotecznych. PKO Bank Polski jest regularnie nagradzany w presti?owych rankingach. W ostatnim czasie zosta? uhonorowany nagrod? ?Bank of the Year in Poland? przyznawan? przez mi?dzynarodowy miesi?cznik The Banker. Doceniono zarówno jego wyniki finansowe, jak i kompleksow? modernizacj?. Instytut Rachunkowo?ci i Podatków uhonorowa? Raport roczny PKO Banku Polskiego za 2010 rok Nagrod? G?ówn? w konkursie ?The Best Annual Report? w kategorii Banki i instytucje finansowe. Dwa produkty PKO Banku Polskiego: kredyt gotówkowy i lokata bankowa, zosta?y nagrodzone przez miesi?cznik Reader’s Digest certyfikatami “Produkt Roku 2011” jako najcz??ciej i najch?tniej wybierane przez klientów. Bank jest te? m.in. laureatem “Z?otego Bankiera” za najlepszy na rynku kredyt hipoteczny, zwyci?zc? konkursu “Bank Przyjazny dla Przedsi?biorców”, posiadaczem certyfikatu “Firma Przyjazna Klientowi” oraz najlepszym bankiem komercyjnym wed?ug Warsaw Business Journal. Innowacyjne rozwi?zania bankowo?ci korporacyjnej PKO Banku Polskiego zosta?y nagrodzone w konkursie Europrodukt. Bank otrzyma? w ostatniej edycji tego konkursu trzy statuetki w kategorii produkt – za rachunek p?acowy i skonsolidowany oraz rachunek escrow. Ponadto system bankowo?ci elektronicznej iPKO Biznes po raz drugi zdoby? Medal Europejski. PKO Bank Polski jest równie? najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju, o czym ?wiadczy pozycja lidera rankingu “Top Marka” wed?ug magazynu Press oraz tytu? Marki Godnej Zaufania przyznany przez miesi?cznik Reader?s Digest. Jest tak?e najdro?sz? mark? na polskim rynku bankowym. Specjali?ci z magazynu The Banker wycenili jej warto?? na 1,5 mld dolarów, a w rankingu Rzeczpospolitej “Polskie Marki 2011” jej warto?? zosta?a okre?lona na  3,75 mld z?otych. Dzia?alno?? filantropijna PKO Banku Polskiego zosta?a doceniona przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce, która przyzna?a Bankowi oraz Inteligo Financial Services statuetk? Dobroczy?cy Roku 2010, oraz przez Forum Darczy?ców w Polsce, które przyzna?o Bankowi Nagrod? Specjaln? za d?ugoletnie i konsekwentne wspieranie dzia?a? spo?ecznie u?ytecznych.

A to już wiesz?  Energia geotermalna szansą dla Polski

***

Operator Gazoci?gów Przesy?owych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczn? spó?k? polskiej gospodarki, odpowiedzialn? za przesy? gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarz?dza aktywami o warto?ci ok. 5 mld z?, na który sk?adaj? si? g?ównie elementy systemu przesy?owego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazoci?gów wysokiego ci?nienia, 15 t?oczni, 56 w?z?ów oraz 970 punktów wyj?cia. Spó?ka zatrudnia ponad 2000 osób. GAZ-SYSTEM S.A. wybuduje do 2014 r. ponad 1000 kmnowych gazoci?gów przesy?owych. Najwa?niejsze z nich powstan? w pó?nocno-zachodniej i ?rodkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, ?winouj?cie-Szczecin, Szczecin?Gda?sk, W?oc?awek?Gdynia, Rembelszczyzna?Gustorzyn, Gustorzyn-Odolanów) oraz na Dolnym ?l?sku (Polkowice-?ary, Jeleniów-Dziwiszów). Rozbudowa sieci gazoci?gów w Polsce mo?e stanowi? wa?ny element gazowego Korytarza Pó?noc ? Po?udnie ??cz?cego terminal LNG w ?winouj?ciu z planowanym terminalem Adria LNG oraz gazoci?giem Nabucco za pomoc? wewn?trznej infrastruktury przesy?owej krajów Europy ?rodkowej. GAZ-SYSTEM S.A. jest równie? w?a?cicielem spó?ki Polskie LNG S.A., która zosta?a powo?ana do budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ?winouj?ciu.

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. uko?czy? budow? gazoci?gu W?oc?awek-Gdynia, T?oczni gazu w Goleniowie oraz T?oczni Gazu w Jaros?awiu. Spó?ka uruchomi?a tak?e nowe po??czenie mi?dzysystemowe Polska?Czechy, które pozwoli na przesy? ok. 0,5 mld m sze?c. gazu rocznie.

GAZ-SYSTEM S.A. rozbudowa? równie? gazoci?gi na Dolnym ?l?sku, które pozwol? na odbiór zwi?kszonych ilo?ci gazu z kierunku zachodniego. Przez punkt w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej mo?na transportowa? do 1,5 mld m sze?c. gazu rocznie (wcze?niejsza przepustowo?? wynosi?a 0,9 mld m sze?c. gazu rocznie).

Inwestycje zrealizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 roku wraz z mo?liwo?ci? korzystania z us?ugi wirtualnego rewersu na gazoci?gu jamalskim stworzy?y techniczne mo?liwo?ci importu do Polski ponad 3,3 mld m sze?c. gazu rocznie z nowych ?róde? (oko?o 30% obecnie realizowanego importu).

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy