Małopolska Wiadomości branżowe

IV Europejski Kongres Gospodarczy ? zapowied? wydarze? towarzysz?cych

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress ? EEC) to spotkanie najwa?niejszych postaci europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej. Tegoroczna, czwarta edycja zaplanowana jest mi?dzy 14. a 16. maja. Oko?o 100 sesjom tematycznym towarzyszy? b?d? liczne spotkania, debaty i imprezy towarzysz?ce. Ju? w marcu br. EEC poprzedzi konferencja w Pradze pod has?em ?Relacje gospodarcze. Polska-Czechy?.

Spotkanie poprzedzaj?ce EEC 2012:

Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Grupa PTWP SA, we wspó?pracy z Ambasad? Polski w Pradze i Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, zorganizuje w dniu 29 marca 2012 r. spotkanie poprzedzaj?ce IV EEC pod has?em: ?Relacje gospodarcze. Polska-Czechy?.

Spotkanie ?Relacje gospodarcze. Polska-Czechy? ma na celu wymian? informacji i konfrontacj? opinii dotycz?cych skali, barier i perspektyw wymiany gospodarczej mi?dzy obu krajami. Wa?nym, aktualnym punktem konferencji b?dzie polsko-czeska dyskusja nad za?o?eniami polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej w kontek?cie konkurencyjno?ci obu gospodarek, perspektyw polskiej i czeskiej energetyki oraz potencjalnych wspólnych przedsi?wzi?? gospodarczych w tej dziedzinie.

Spotkanie to, którego tematyka wi??e si? ?ci?le z problematyk? Europejskiego Kongresu Gospodarczego, b?dzie dla czeskich i polskich uczestników form? wprowadzenia do aktywnego uczestnictwa w Kongresie.

Wybrane wydarzenia towarzysz?ce EEC 2012, 14-16 maja:

1. Forum Wspó?pracy Gospodarczej Europa-Chiny

We wspó?pracy z Ministerstwem Gospodarki, Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci oraz Ambasad? Polski w Pekinie, podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego zostanie zorganizowane Forum Wspó?pracy Gospodarczej Europa?Chiny, b?d?ce niejako kontynuacj? przeprowadzonej w grudniu ubieg?ego roku wizyty Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego w Pa?stwie ?rodka. Jeden z trzech dni EEC zostanie po?wi?cony relacjom gospodarczym Europy i Chin, perspektywom ich rozwoju, szansom na uruchomienie ich potencja?u, debacie o roli Polski jako partnera Chin w Europie, technologii, innowacyjno?ci, know-how i innych atutach europejskich firm w Kraju ?rodka.

2. Wr?czenie nagród w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2012 to pomys? organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji portalusamorzadowego.pl, maj?cy na celu wskazanie w?ród inwestycji komunalnych z ca?ego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osi?gni?tych dzi?ki odwa?nym, prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszka?ców. Podczas EEC presti?owymi statuetkami nagrodzonych zostanie 10 najlepszych inwestycji komunalnych z ca?ej Polski.

G?ównym kryterium oceny w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012 jest efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto: rozmach inwestycji w odniesieniu do bud?etu i mo?liwo?ci samorz?du, walory estetyczne, funkcjonalno??, nowatorstwo, wspó?praca z lokaln? spo?eczno?ci? na etapie projektowania inwestycji, monta? finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) i aktywne gospodarowanie maj?tkiem.

3. Unia Europejska przez design/sztuk?

Sta?ym punktem Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest dyskusja po?wi?cona funduszom unijnym. Dzi?ki zaanga?owaniu ?rodków europejskich od kilku ju? lat systematycznie i konsekwentnie w Polsce i w Europie zachodz? zmiany podnosz?ce standard i jako?? ?ycia zarówno w naszym najbli?szym otoczeniu, jak i w skali ca?ego regionu.

Aby podkre?li? istot? tych przemian zachodz?cych dzi?ki wykorzystaniu funduszy europejskich oraz zwi?kszy? ?wiadomo?? spo?ecze?stwa, wybrane realizacje projektów unijnych zostan? w sposób niestandardowy zaprezentowane w tkance miejskiej, co podkre?li g?ówne cechy Katowic, jako przestrzeni aktywno?ci artystycznej i miejsca powstawania istotnych funkcji metropolitalnych. Informacje o projektach dofinansowanych przez UE przekazane b?d? w sposób niecodzienny, frapuj?cy, anga?uj?cy i o?ywiaj?cy miasto. Projekt zostanie zrealizowany we wspó?pracy z artystami, designerami i ?rodowiskiem katowickiej Akademii Sztuk Pi?knych.

4. Wr?czenie wyró?nie? laureatom konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci

Ju? po raz trzeci w historii Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w Katowicach zostan? wr?czone wyró?nienia dla laureatów rankingu firm Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (PARP) w kategoriach ?Innowacyjny projekt? oraz ?Innowacyjna instytucja otoczenia biznesu?. Cele konkursu to popularyzacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwi?za? w biznesie poprzez promowanie projektów, które za po?rednictwem PARP otrzyma?y dofinansowanie na ich realizacje, zach?cenie firm, szczególnie z sektora MSP, do poszukiwania i wdra?ania nowych rozwi?za? technologicznych, wprowadzania innowacyjnych zmian w procesach zarz?dczych, promocja efektywnego zarz?dzania i innowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, które wspiera?y firmy we wdra?aniu innowacyjnych rozwi?za?. W sk?ad kapitu?y oceniaj?cej projekty wchodz? reprezentanci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, Grupy PTWP SA oraz Ministerstwa Gospodarki.

5. Polsko-czeskie spotkanie gospodarcze

Wzorem poprzednich edycji EEC, w tym roku równie? w ?l?skim Biurze Ambasady Republiki Czech w Polsce (ul. Stalmacha 1, Katowice) odb?dzie si? polsko-czeskie spotkanie gospodarcze. Organizatorem wydarzenia jest Ambasada Republiki Czeskiej, w?ród tematów debat znajd? si?: wspó?praca polsko-czeska w zakresie bezpiecze?stwa energetycznego, infrastruktury transportowej, ochrony ?rodowiska czy rozwi?za? logistycznych.

6. Fina? kampanii informacyjno-medialnej ?Polska Efektywna Energetycznie?

Podczas jednego z paneli dyskusyjnych dedykowanego energetyce na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012, nast?pi fina? organizowanej przez Grup? PTWP SA kampanii informacyjno-medialnej ?Polska Efektywna Energetycznie?. Celem prowadzonych dzia?a? jest zwi?kszenie ?wiadomo?ci szeroko rozumianego biznesu i administracji, a tak?e osób prywatnych, w zakresie korzy?ci wynikaj?cych z efektywnego wykorzystania energii w firmach, instytucjach, samorz?dach i domach.

W ramach kampanii zorganizowanych zosta?o pi?? spotka? w najwi?kszych polskich miastach (Warszawa, Pozna?, Katowice, Wroc?aw i Gda?sk), a tak?e szkolenia dla pracowników firm uczestnicz?cych w projekcie, bezp?atne konsultacje dotycz?ce realizacji projektu w praktyce i liczne publikacje eksperckie.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress ? EEC) w Katowicach  to najwi?ksza impreza biznesowa w Europie ?rodkowej, trzydniowy cykl debat, spotka? i wydarze? towarzysz?cych z udzia?em najwa?niejszych osobisto?ci ?wiata polityki, biznesu, nauki oraz ekonomii. Podczas EEC 2011, w 100 sesjach tematycznych, debatach i imprezach towarzysz?cych wzi??o udzia? oko?o 6000 go?ci z Polski i z zagranicy.

Europejski Kongres Gospodarczy zosta? uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przysz?o?ci Europy, tezy wyst?pie? najwa?niejszych uczestników s? cz?sto cytowane i szeroko komentowane. Dzia?ania komunikacje EEC zosta?y nagrodzone presti?owym bran?owym ?Z?otym Spinaczem?.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesi?cznika Gospodarczego Nowy Przemys? oraz portalu wnp.pl.

***

Wi?cej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym 2012 ? www.eecpoland.eu

Zapraszamy równie?:

Facebook: http://www.facebook.com/EECKatowice

Twitter: https://twitter.com/EECKatowice

Blip: http://eeckatowice.blip.pl/

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

###

Similar Posts