Małopolska Wiadomości branżowe

Rozwój sektora przetwórstwa rolnego – seminarium dla przedsi?biorców

11 marca 2010 r. w centrali BRE Banku w Warszawie odb?dzie si? pierwsze seminarium z cyklu BRE Business Meetings. Temat seminarium to Mo?liwo?ci rozwoju sektora przetwórstwa produktów rolnych z wykorzystaniem ?rodków UE – je?li nie teraz to kiedy? Spotkanie adresowane jest do osób zarz?dzaj?cych i w?a?cicieli przedsi?biorstw prowadz?cych dzia?alno?? w sektorze przetwórstwa produktów rolnych.

Kliknij tutaj, aby zarejestrowa? si? na wideokonferencj?

BRE Business Meetings to cykl spotka? z ekspertami, przeznaczony dla przedsi?biorców z ró?nych bran? i segmentów rynku. Jest to niepowtarzalna mo?liwo?? konsultacji z fachowcami z wielu dziedzin zarz?dzania finansami.

W trakcie najbli?szego seminarium omówiona zostanie kondycja polskiego sektora przetwórstwa produktów rolnych na tle sytuacji makroekonomicznej. Uczestnicy b?d? dyskutowa? o szansach i kierunkach rozwoju przedsi?biorstw dzia?aj?cych w tym sektorze. Wa?nym punktem dyskusji b?dzie zagadnienie wsparcia projektów inwestycyjnych ze ?rodków unijnych.

Naszym g?ównym celem jest zwi?kszenie wiedzy na temat ograniczenia ryzyka prowadzonej dzia?alno?ci oraz prawid?owego wykorzystania dost?pnego wsparcia unijnego. Mamy nadziej?, ?e efektem seminarium b?dzie zwi?kszenie warto?ci dodanej produkcji rolnej i le?nej oraz poprawa konkurencyjno?ci polskiego sektora przetwórstwa pierwotnego – mówi Jaros?aw Fordo?ski, dyrektor Biura ds. Unii Europejskiej w BRE Banku.

Zakres tematyczny zosta? dobrany tak, aby w pi?ciu blokach tematycznych omówi? kwestie zwi?zane zarówno z realizacj? inwestycji z sektora przetwórstwa, jak i z prawid?owym monta?em finansowym projektów z udzia?em ?rodków unijnych.

Organizatorzy bardzo du?? wag? po?o?yli na odwo?anie si? do aspektów praktycznych. Omówione zostan? najcz??ciej pope?niane b??dy na poszczególnych etapach inwestycji: aplikowania o wsparcie unijne, realizacji oraz rozliczania projektów. Zaprezentowane zostan? dobre praktyki i przyk?ady monta?y finansowych inwestycji obj?tych dofinansowaniem w ramach dzia?ania 123 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), ze szczególnym uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci finansowania inwestycji z udzia?em zaliczek.

Organizatorami spotkania s? BRE Bank oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsi?biorczo?ci. Patronem medialnym jest Grupa PTWP, wydawca magazynu „Rynek Spo?ywczy” oraz portali rynekspozywczy.pl i dlahandlu.pl.

Seminarium odb?dzie si? 11 marca 2010 r. w centrali BRE Banku w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, w sali 5.3. Pocz?tek o godz. 10.00. Udzia? w seminarium jest bezp?atny.

Tych z Pa?stwa, którzy nie b?d? mogli osobi?cie pojawi? si? na seminarium zapraszamy na wideokonferencj? on-line. Aby wzi?? udzia? w wideokonferencji, nale?y zarejestrowa? si? w biurze prasowym BRE Banku.

Kliknij tutaj, aby zarejestrowa? si? na wideokonferencj?

Zapraszamy.


***


BRE Bank nale?y do ?cis?ej czo?ówki banków finansuj?cych inwestycje realizowane przez przedsi?biorców przy udziale ?rodków UE. Wg raportu IBnGR wydanego w 2009 r. (dane za 2008 r.) BRE Bank zajmuje drugie miejsce pod wzgl?dem wielko?ci udzielonych kredytów na finansowanie inwestycji unijnych. BRE mo?e pochwali? si? wieloletnim do?wiadczeniem w tym zakresie (kredyty w ramach przedakcesyjnego programu SAPARD oraz programów unijnych na lata 2004-2006 oraz 2007-2013).


 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy