Małopolska Wiadomości branżowe

Bank BG? i ENERGA b?d? budowa? biogazownie

Bank BG? i spó?ka ENERGA podpisa?y list intencyjny dotycz?cy wspó?pracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zak?ada m.in. inwestycje w innowacyjn? energetyk? rozproszon?, odnawialno-gazow?. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA chce oprze? przede wszystkim o ma?e, tj. od 0,5 do 2 MW ?ród?a mocy wykorzystuj?ce proces fermentacji biomasy pochodzenia odpadowego i rolniczego. Projekt realizowany jest w ramach programu strategicznego ENERGA BIOGAZ, który zak?ada wytwarzanie energii z biogazu w biogazowniach rolniczych (pracuj?cych w oparciu o odchody z hodowli byd?a, trzody chlewnej lub drobiu, odpady poprodukcyjne w przemy?le spo?ywczym, uprawy celowe etc.) oraz gminno-utylizacyjnych (na terenie sk?adowisk odpadów komunalnych i oczyszczalni ?cieków).

ENERGA, jako najwi?kszy w Polsce dostawca „zielonej” energii, zamierza utrzyma? t?  pozycj?, dlatego b?dzie inwestowa? w energetyk? odnawialn?. Budowie nowych mocy z wykorzystaniem technologii wytwarzania z biogazu sprzyja obecnie kilka czynników: rosn?ce zapotrzebowania na energi? elektryczn?, wymagany prawem wzrost udzia?u energii ze ?róde? odnawialnych w bilansie energetycznym kraju, jak równie? przewidywany wysoki zwrotu z tego typu inwestycji – podkre?la Miros?aw Bieli?ski, prezes ENERGA SA.

Program b?dzie realizowany przy wspó?pracy z Bankiem BG?, który od ponad dwóch lat anga?uje si? w finansowanie inwestycji w odnawialne ?ród?a energii. To zgodne ze strategi? banku, od wielu lat specjalizuj?cego si? w obs?udze sektora Agro. Instytucja finansuje zarówno przedsi?wzi?cia realizowane przy wsparciu ?rodków UE (Kredyt Agro Unia i Kredyt BG? Unia) oraz inwestycje, które nie przewiduj? wspó?finansowania zewn?trznego (Kredyt Zielona Energia). Atutem Banku BG? jest szeroka wiedza ekspercka.  To jedyny bank w Polsce, który posiada szerokie i praktyczne do?wiadczenie w zakresie finansowania biogazowni rolniczych.

 – Ambicj? Banku jest osi?gni?cie dominuj?cej pozycji w zakresie finansowania inwestycji w odnawialne ?ród?a energii, w tym g?ównie instalacji biogazowych i farm wiatrowych. Podj?cie inicjatyw takich jak wspó?praca z ENERG?, mamy nadziej?, pozwoli nam te ambitne cele realizowa? – powiedzia? Bartosz Urbaniak, dyrektor zarz?dzaj?cy ds. agrobiznesu.

Program ENERGA BIOGAZ b?dzie realizowany trzyetapowo wed?ug sekwencji 5-50-500. Oznacza to, ?e w pierwszym etapie powstanie kilka biogazowni, w drugim kilkadziesi?t, a docelowo kilkaset. ENERGA chce go realizowa? g?ównie poprzez uczestnictwo kapita?owe w projektach budowy biogazowi. Oprócz wspó?finansowania Program oferowa? b?dzie g?ównie doradztwo, monta? finansowania, prowadzenie budowy, zarz?dzanie biogazowniami oraz zakup energii elektrycznej i ?wiadectw pochodzenia od wytwórców.

Podpisany list intencyjny rozpoczyna d?ugoterminow? wspó?prac? polegaj?c? na finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach z partnerami lub klientami stron oraz inwestycje kapita?owe, jak równie? finansowanie za pomoc? instrumentów kredytowych.

Wspó?praca obejmuje wybór i pozyskanie partnera biomasowego (dostarczaj?cego wsad i odbieraj?cego poferment), optymalnej lokalizacji pod budow? biogazowni oraz organizacj? finansowania i nadzór w procesie budowy i eksploatacji do momentu sp?aty kredytu inwestycyjnego w Banku BG?.

 W pierwszej kolejno?ci strony chcia?yby zrealizowa? wspólne projekty pilota?owe na obszarze dzia?alno?ci ENERGA. Zostan? one wy?onione spo?ród kilku projektów rekomendowanych do realizacji zarówno przez Bank BG?, jak i  ENERG?. Kolejnym krokiem mo?e by? stworzenie wspólnego produktu finansowania podobnych projektów, kierowanego do klientów i partnerów biznesowych stron.

***

Grupa ENERGA jest krajowym liderem w dostawie energii ze ?róde? odnawialnych. Posiada 45 elektrowni wodnych, wspó?pracuje tak?e z lokalnymi producentami energii ze ?róde? odnawialnych. Do jej sieci przy??czone s? liczne  elektrownie wiatrowe, ma?e elektrownie wodne i biogazownie. Grupa odgrywa równie? wiod?c? rol? na krajowym rynku sprzeda?y praw maj?tkowych do ?wiadectw pochodzenia ze ?róde? odnawialnych. Pozwala to jej realizowa? globaln? strategi? na rzecz pozyskiwania energii ze ?róde? ekologicznych, a zielona energia to ju? blisko 13 procent energii elektrycznej dostarczanej przez ENERG? do jej klientów.

G?ównymi obszarami jej dzia?alno?ci s?: wytwarzanie, obrót, dystrybucja i przesy? energii elektrycznej i ciep?a. ENERGA dostarcza energi? elektryczn? dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej oko?o 17-procentowy udzia? w rynku sprzeda?y energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesy?a ponad 20 TWh energii rocznie. Grupa ENERGA to tak?e jeden z najwi?kszych pracodawców w Polsce – zatrudnia ponad 12,5 tys. osób.

***

Bank BG? jest uniwersalnym bankiem komercyjnym. Specjalizuje si? w finansowaniu rolnictwa, gospodarki ?ywno?ciowej oraz infrastruktury regionalnej. Mocn? stron? Banku, jest zaanga?owanie w rozwój spo?eczno?ci lokalnych. Rozwijaj?c wspó?prac? ze swoimi partnerami spo?ecznymi, staje si? dla nich zaufanym i pewnym partnerem. Bank BG? wspiera i propaguje przedsi?wzi?cia o charakterze d?ugofalowym.

Celem strategicznym Banku jest wzmocnienie wiod?cej pozycji w sektorze rolno-spo?ywczym, dynamiczny rozwój sieci placówek oraz wzbogacanie oferty produktowej. Bank dysponuje sieci? ponad 320 placówek. Udost?pnia bezprowizyjnie prawie 5 000 bankomatów w ca?ym kraju. Klienci Banku BG? maj? do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwi?zania bankowe.

Bank BG?, od lat konsekwentnie anga?uje si? w projekty wspieraj?ce kultur? oraz lokaln? spo?eczno??. Prowadzi autorski program „Klasa BG?”, skierowany do uzdolnionej m?odzie?y pochodz?cej z niezamo?nych ?rodowisk. G?ównymi akcjonariuszami Banku BG? s? Rabobank International, który posiada 59,35 procent akcji, oraz Skarb Pa?stwa z 37,26-procentowym udzia?em.

Rabobank to jedna z najsilniejszych instytucji finansowych na ?wiecie. Swoj? pozycj? zawdzi?cza spó?dzielczej formie dzia?alno?ci. Utrzymuje pozycj? lidera w sektorze rolniczym. Jest ?wiatowym liderem us?ug inwestycyjnych, bankowo?ci korporacyjnej, doradztwa finansowego dla firm, globalnych rynków finansowych, finansów w obrocie towarowym, doradztwa oraz fuzji i przej??.

 

Beata Ostrowska                                                                                                       
rzecznik prasowy Grupy ENERGA                                                          
[email protected]                                                                
ENERGA SA                                                                                        
ul. Reja 29, 80-870 Gda?sk                                                                
tel.: 58 347 39 54
mobile: +48 603 649 057
fax: 58 347 31 35

Zespó? Prasowy Banku BG?
[email protected]
ul. Kasprzaka 10/1
01-211 Warszawa
tel. 22 860 43 40                                                            

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy