Wiadomości branżowe minrol

Bezpieczniej i ciszej na imprezach masowych

Bezpieczniej na imprezach masowych
Od 13 stycznia br. weszły w życie kolejne przepisy wynikające z ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Zaostrzone zostały m.in. sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej oraz rozszerzony został zakresu obowiązywania zakazu stadionowego również na mecze wyjazdowe.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 12 listopada 2011 r. Nowelizację przygotowało ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 31 maja 2011 r., a 22 września 2011 r. nowelizację podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

Głównym celem nowelizacji jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas turnieju EURO 2012, którego Polska jest współorganizatorem. Nowelizacja zmieniła łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów m.in.: ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, Kodeks karny, ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Większość nowych przepisów ustawy weszła w życie 12 listopada 2011 r. Od 1 stycznia br. obowiązuje zmiana dotycząca sposobu orzekania obowiązku osobistego stawiennictwa w razie orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, sąd może orzec obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta policji. Od 13 stycznia br. będą już obowiązywały wszystkie nowe przepisy wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Od 13 stycznia br. zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwią skuteczną walkę ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego i pomogą organizatorom w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas trwania imprezy. Rozszerzony został zakres obowiązywania zakazu klubowego – będzie on dotyczył również imprez masowych przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora, czyli tzw. meczów wyjazdowych. Przyznano również dodatkowe uprawnienia kontrolne wojewodom. Wojewoda może natychmiast przerwać imprezę masową, w sytuacji gdy jej dalszy przebieg może zagrozić życiu lub zdrowiu uczestników, a działania organizatora są niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa.

Równocześnie zaostrzone zostały również sankcje karne dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej. Przykładowo od 13 stycznia br. w przypadku niewykonania polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, czy regulaminu obiektu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywny, nie niższej niż 2 tys. zł. Taka sama sankcja grozi osobie, która w czasie trwania masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym, niż wskazany na bilecie wstępu i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania. Karze ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż 2 tys. zł podlega również osoba, która podczas imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu uniemożliwiającego lub utrudniającego jej rozpoznanie. Sankcja karna została także nałożona na członków służb porządkowych lub informacyjnych przekraczających lub niedopełniających swoich obowiązków powodujących zagrożenie bezpieczeństwa imprezy masowej. Odpowiedzialnością karną zostały obarczone także osoby, które w trakcie imprezy prowokują kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu.

Również od 13 stycznia br. uprawnieni przedsiębiorcy, posiadający specjalne zezwolenia mogą podczas imprez masowych sprzedawać i podawać napoje o niskiej zawartości alkoholu.

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie niskoprocentowych napojów alkoholowych na imprezach masowych będą się mogły odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie przepisów ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby uczestniczące w imprezie masowej będą mogły kupić jedynie napoje o niskiej zawartości alkoholu (nie więcej niż 3,5 proc. zawartości).

Niskoprocentowe napoje alkoholowe będzie można podawać jedynie w opakowaniach, które nie stwarzają zagrożenia. Niedozwolone więc będą opakowania wykonane m.in. ze szkła i metalu. Napoje alkoholowe o zawartości poniżej 3,5 proc. nie będą również sprzedawane, ani podawane na imprezach masowych podwyższonego ryzyka. Nadal uczestnicy imprezy masowej nie będą mogli wnosić własnych napojów alkoholowych.

/ Źródło zdjęć: euro.gdansk.pl, euro poznań 2012 /
Załączniki

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z późn. zm.).
259.07 KB
Act of 20 March 2009 on mass events security (Dz. U. of 21 April 2009)

http://www.msw.gov.pl/

Similar Posts