Małopolska Wiadomości branżowe

KONKURS PRZYJAZNA WIEŚ

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH
OGŁASZA
KONKURS„PRZYJAZNA WIEŚ”
na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres sekretariatu regionalnego KSOW właściwego dla miejsca realizacji inwestycji. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Kontakt:

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa
tel. 022/ 623 19 45
fax: 22/ 623 19 09
e-mail: [email protected]

REGULAMIN
konkursu „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury
zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
1. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2. Konkurs jest realizowany w dwóch etapach: regionalnym i ogólnopolskim. 3. Etap regionalny przeprowadzą sekretariaty regionalne KSOW lub podmioty wyłonione w
trybie przepisów o zamówieniach publicznych, którym zarządy województw powierzą wykonywanie tych zadań na podstawie umowy.
4. Etap ogólnopolski zostanie przeprowadzony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30 na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.
5. Konkurs może być realizowany w podziale na kategorie. 6. Prawo zgłaszania projektów do Konkursu przysługuje beneficjentom projektów
o charakterze infrastrukturalnym, zrealizowanych na obszarach wiejskich i współfinansowanych z poakcesyjnych funduszy Unii Europejskiej, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu do dnia ogłoszenia Konkursu.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału projekty, które zwyciężyły w etapie regionalnym i zostały zgłoszone do etapu ogólnopolskiego w poprzednich edycjach Konkursu
8. Ogłoszenie o Konkursie zawierające w szczególności kategorie oraz miejsce i termin przyjmowania zgłoszeń wraz z regulaminem zostanie opublikowane na stronach internetowych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i urzędów marszałkowskich.
9. Zgłoszenie do Konkursu składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa.
10. Do etapu ogólnopolskiego zostaną zakwalifikowane projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym. Sekretariaty Regionalne KSOW przesyłają do Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA wszystkie materiały, oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, dotyczące zwycięskiego projektu, podlegające ocenie konkursowej w każdej kategorii w terminie wskazanym w piśmie inicjującym Konkurs.
11. Laureatów Konkursu wyłonią: 1) w I etapie regionalnym – Regionalne Komisje Konkursowe liczące do 7 osób w tym
przedstawicieli urzędów marszałkowskich, podmiotów współpracujących z KSOW lub ekspertów niezależnych, powołanych przez marszałków poszczególnych województw;
2) w II etapie ogólnopolskim Centralna Komisja Konkursowa składająca się przedstawicieli: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz podmiotów współpracujących z KSOW powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12. Na pierwszym posiedzeniu każda komisja konkursowa przyjmie regulamin pracy oraz wybierze ze swojego grona przewodniczącego.
13. W etapie regionalnym konkursu komisje konkursowe dokonają wyboru projektów według kryteriów oceny określonych w niniejszym Regulaminie i przyznają po 3 nagrody rzeczowe lub finansowe w każdej kategorii: za zajęcie I, II i III miejsca w wysokości określonej przez sekretariaty regionalne KSOW. Nie dopuszcza się przyznania dwóch
1

Regulamin konkursu\"Przyjazna Wieś\"

Similar Posts