Małopolska Wiadomości branżowe

24 wrze?nia odby?a si? AgroKonferencja Banku BG?

“Zielona energia – jak bezpiecznie inwestowa? w odnawialne ?ród?a energii” – pod takim has?em odby?a si? 24 wrze?nia w hotelu Sofitel we Wroc?awiu pi?ta doroczna konferencja Banku BG? . Patronem merytorycznym i medialnym wydarzenia by?a Dziennik Gazeta Prawna.


W konferencji wzi??o udzia? ok. 120 uczestników. Celem corocznej konferencji by?o zwrócenie uwagi na dzia?alno?? Banku w obszarach istotnych dla swoich klientów, umo?liwienie im spotkania i merytorycznej dyskusji z przedstawicielami administracji rz?dowej oraz instytucji samorz?du gospodarczego. Tegoroczna dyskusja skierowana by?a do przedsi?biorców i inwestorów zainteresowanych przysz?o?ci? tej jednej z najszybciej rozwijaj?cych si? dziedzin biznesu wykorzystuj?cego surowce naturalne w zgodzie z coraz wy?szymi wymogami ochrony ?rodowiska.


Podczas pierwszej cz??ci spotkania uczestnicy mieli okazj? wys?ucha? prezentacji prof. Danuty Hübner pt. Jak Unia Europejska b?dzie stymulowa? produkcj? „zielonej energii” w przysz?o?ci? Czy b?d? ?rodki na jej rozwój? Nast?pnie Iwona Gaw?owska z Ministerstwa Gospodarki omówi?a kwesti? wykorzystania odnawialnych ?róde? energii w perspektywie roku 2020. Pó?niej prof. Jan Popczyk zaprezentowa? ile i jakiej energii b?dzie potrzebowa?a Polska za 5 i 10 lat. Nast?pnie wiceprezes Banku BG? Witold Okarma przedstawi? mo?liwo?ci finansowania projektów OZE. Na zako?czenie tej cz??ci spotkania Artur Zdybicki z Polenergii zaprezentowa? s?uchaczom, które ?ród?a OZE s? najbardziej perspektywiczne.


 – Jeste?my przekonani, ?e inwestycje w zielon? energi? maj? przysz?o??. Bank BG? ju? od kilku lat  stara si? uczestniczy? w finansowaniu projektów ekologicznych – powiedzia? Bartosz Urbaniak, dyrektor zarz?dzaj?cy ds. agrobiznesu. Mamy ambicj?, by sta? si? bankiem wiod?cym w finansowaniu tego typu inwestycji w  Polsce, a je?eli przy okazji przyczynimy si? do upowszechnienia postaw proekologicznych, b?dzie to niew?tpliwie warto?ci? dodan? – doda? Bartosz Urbaniak.


W drugiej cz??ci AgroKonferencji przeprowadzony zosta? panel dyskusyjny na temat: „Zielona energia – zyski, koszty i ryzyko. Wi?cej energii odnawialnej, ale jakim kosztem?”. Ca?o?? spotkania moderowa? Krzysztof Bie?, zast?pca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy